Vedtægterne

Standardvedtægt for Mødrehjælpens lokalforeninger


Fonden Mødrehjælpens professionelle og frivillige arbejde er et tilbud til gravide, mødre og fædre, som har brug for rådgivning og støtte til at skabe et trygt og udviklende forældreskab.

Vores fælles opgave er at hjælpe mennesker i sårbare og udsatte situationer. Denne hjælp stiller væsentlige krav til den måde, Mødrehjælpens professionelle og frivillige agerer på, og fordrer en høj etisk standard af alle. Vores fokus er:

 • at hjælpe uden at skabe afhængighed

 • at hjælpen er båret af menneskeligt nærvær og høj faglig kvalitet

 • at hjælpen understøtter det personlige ansvar og støtter stærke fællesskaber

  Mødrehjælpens lokalforeninger og fondsbutikker bidrager med en særdeles vigtig indsats og arbejder for at skabe opbakning i og omkring lokalområdet. Ligeledes bidrager lokalforeningerne og fondsbutikkerne væsentligt til, at Fonden Mødrehjælpen kan indfri sit formål. Det er derfor vigtigt, at rammerne for det frivillige virke er klare. Samarbejdet mellem Fonden Mødrehjælpen og en lokalforening beskrives i vedtægterne nedenfor. Fondsbutikkerne er reguleret ved retningslinjer fastsat af hovedbestyrelsen. Frivillige i fondsbutikkerne har, ligesom lokalforeningernes frivillige, demokratisk indflydelse via repræsentantskabet, som beskrevet i nærværende vedtægter og i vedtægterne for Fonden Mødrehjælpen.

  Vedtægter for Mødrehjælpen Thisted lokalforening 1. Navn og hjemsted
  1.1 Lokalforeningens navn er Mødrehjælpen Thisted lokalforening
  1.2 Lokalforeningen har hjemsted i Thisted Kommune.

  2. Formål
  2.1 Lokalforeningens formål er at støtte Mødrehjælpens landsdækkende arbejde som repræsentant for Mødrehjælpen i foreningens lokalområde i overensstemmelse med Mødrehjælpens formål.

  2.2 Fonden Mødrehjælpens formål er:

 • At yde social, sundhedsmæssig, økonomisk og uddannelsesmæssig støtte

  til enlige forsørgere, gravide og børnefamilier, som herigennem kan sikre

  deres børn bedre opvækst og levevilkår.

 • At arbejde for øget offentlig og politisk forståelse for enlige forsørgeres,

  gravides og børnefamiliers levevilkår.

 • At virke for en lovgivning, der i højere grad sikrer mulighed for en social,

  sundheds- og uddannelsesmæssig støtte til disse grupper.

  2.3 Lokalforeningens formål er:
  Inden for sit område at medvirke til gennemførelsen af Fonden Mødrehjælpens formål, planer og prioriteringer.
  3. Formålets opnåelse
  3.1 Til gennemførelse af foreningens formål arbejder lokalforeningen for at skaffe

sig størst mulig folkelig opbakning i foreningens lokalområde, der geografisk afgrænses i henhold til retningslinjer fastsat af Mødrehjælpen.

3.2 Lokalforeninger.
En lokalforenings opgave er:

 • At støtte Mødrehjælpens landsdækkende arbejde som repræsentant i lokalområdet ved at varetage repræsentative funktioner

 • At arbejde for tilgang af medlemmer

 • At varetage medlemmernes og lokalbefolkningens interesser i Fonden

  Mødrehjælpen

 • At forestå lokale aktiviteter indenfor de af Fonden Mødrehjælpen fastlagte

  rammer, eksempelvis:

 • lokal fundraising,

 • lokal synliggørelse af Mødrehjælpens arbejde,

 • afholdelse af debatmøder m.v. med fokus på Mødrehjælpens brugere,

 • etablering af genbrugsbutikker,

 • afholdelse af øvrige netværksskabende aktiviteter,

 • øvrige sociale aktiviteter, som f.eks. julehjælp og sommerferiehjælp, og

  mulighed for at købe professionel socialrådgivning af Fonden

  Mødrehjælpen til gavn for lokale brugere.

  4. Medlemskab
  4.1 Som medlem af lokalforeningen kan optages enhver person, der er fyldt 18 år og har bopæl i foreningens lokalområde. Det er muligt at melde sig ind i anden lokalforening end i bopælsområdet, hvis man har særlig tilknytning til området.

  4.2 Lokalforeningen har pligt til at optage personer, der ønsker at blive medlem, medmindre ganske særlige forhold taler imod optagelse.

  4.3 Medlemskabet vedvarer, indtil det af medlemmet bringes til ophør ved udmeldelse eller ved død, eller indtil foreningen bringer medlemskabet til ophør som følge af medlemmets misligholdelse, herunder ved manglende betaling af kontingent, jf. pkt. 5. Foreningen kan endvidere bringe medlemskabet til ophør ved beslutning om at ekskludere et medlem ved grov eller gentagen overtrædelse af foreningens og/eller Mødrehjælpens vedtægter.

  4.4 Mødrehjælpen er berettiget til at pålægge lokalforeningens bestyrelse at ekskludere et medlem ved de i pkt. 4.3 nævnte overtrædelser af lokalforeningens og/eller Mødrehjælpens vedtægter.

  4.5 Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægt og leve op til dens formålsbestemmelse samt følge de anvisninger, som bestyrelsen i medfør af vedtægten fremkommer med.
  5. Kontingent

  5.1 Medlemmerne betaler det af repræsentantskabet i henhold til Mødrehjælpens vedtægter fastsatte kontingent.

  5.2 Ved et medlems udmeldelse af lokalforeningen er medlemmet ikke berettiget til tilbagebetaling af betalt kontingent.

  5.3 Til opfyldelse af foreningens formål om at støtte Mødrehjælpens arbejde er Mødrehjælpen berettiget til at modtage 60 % af det af medlemmerne indbetalte kontingent. (Gældende pr. 1. januar 2019)

5.4 Mødrehjælpens direktion forestår den løbende administration og styring af lokalforeningens medlemskreds og opkræver på vegne af lokalforeningen medlemskontingent, ligesom Mødrehjælpens direktion i øvrigt bistår med administrative opgaver for lokalforeningen.

6. Bestyrelsen
6.1 Lokalforeningens ledelse varetages af en bestyrelse på 5 til 7 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges af medlemmerne på foreningens generalforsamling. For at være valgbar til bestyrelsen skal man være medlem af den lokalforening i Mødrehjælpen, som man stiller op i.

Ansatte i Mødrehjælpen kan ikke vælges som medlem af bestyrelsen. Ved ansatte forstås medarbejdere, der har ansættelse i over 8 timer om ugen.

Alle medlemmer vælges for en periode af 2 år, således at mindst 3 medlemmer vælges i lige år, mindst 2 medlemmer i ulige år.

Suppleanter vælges for en periode af 2 år. 1 suppleant vælges i lige år, og 1 suppleant vælges i ulige år.

6.2 Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand og kasserer. Formand og kasserer må ikke tilhøre samme husstand eller være nært beslægtede.

6.3 Bestyrelsens medlemmer forpligter sig til at handle inden for Mødrehjælpens vedtægter samt i øvrigt at følge de af Mødrehjælpen fastlagte rammer for lokalforeningens arbejde.

Bestyrelsens medlemmer er forpligtet til at efterkomme eventuelle pålæg fra Mødrehjælpen efter vedtægternes pkt. 4.4.
7. Bestyrelsens arbejde
7.1 Bestyrelsen, der selv fastsætter sin forretningsorden, varetager foreningens og dermed Mødrehjælpens interesser. Bestyrelsen disponerer over foreningens midler.

7.2 Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når to bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt med mindst 8 dages varsel med angivelse af en dagsorden.

7.3 Medmindre andet følger af nærværende vedtægt, træffer bestyrelsen beslutning ved simpel stemmeflerhed. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

7.4 Bestyrelsens medlemmer har i henhold til Mødrehjælpens vedtægter og givne retningslinjer til opgave at vælge medlemmer til Mødrehjælpens repræsentantskab.

7.5 Mødrehjælpens repræsentantskab er et fælles forum for lokalforeningerne, fondsbutikkerne og for støtteforeningen. Repræsentantskabet består af repræsentanter fra lokalforeningerne, fondsbutikkerne, rådgivningerne og støtteforeningen. Formanden og næstformanden for en lokalforening er fødte medlemmer af repræsentantskabet. Bestyrelsen for lokalforeningen kan beslutte,

at formanden og/eller næstformanden kan erstattes af andre medlemmer af lokalforeningens bestyrelse. Ved forfald kan bestyrelsen sende en suppleant. En

fondsbutiks styregruppe kan udpege 2 medlemmer af styregruppen til repræsentantskabet. Frivillige tilknyttet en rådgivning kan fra hver rådgivning udpege 2 frivilligrepræsentanter til repræsentantskabet. Støtteforeningen kan ligeledes udpege 2 medlemmer af støtteforeningen til repræsentantskabet, men hverken støtteforeningens formand eller næstformand kan udpeges.
8. Generalforsamling
8.1 Lokalforeningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden 22. februar, og senest tre hverdage efter sendes bestyrelsens beretning og godkendte regnskab til Fonden Mødrehjælpen. Medlemmerne indkaldes med mindst 2 ugers varsel på foreningens hjemmeside eller ved brev eller e-mail til medlemmerne.

8.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

 • Valg af dirigent

 • Valg af referent og to stemmetællere

 • Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

 • Godkendelse af revideret årsregnskab

 • Orientering om det kommende års handleplan og budget

 • Behandling af indkomne forslag

 • Valg af bestyrelse og suppleanter til bestyrelsen

 • Valg af revisor

 • Eventuelt

  8.3 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsens formand eller af 3 bestyrelsesmedlemmer og skal indkaldes, når mindst halvdelen af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af, hvilke punkter der ønskes behandlet.

  8.4 Begæring om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal fremsendes til bestyrelsen, der senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel.

  8.5 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte stemmeberettigede, medmindre andet følger af nærværende vedtægt. Man har stemmeret, når man har været medlem af lokalforeningen i mindst 2 måneder. Man kan stille op til poster i bestyrelsen fra den dag, man er medlem. Hvert medlem har én stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således, at fuldmagt kun kan gives til et andet medlem.

  8.6 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal fremsendes til bestyrelsen, således at de er bestyrelsen i hænde senest 10 dage inden generalforsamlingens afholdelse.

  8.7 Der udarbejdes et beslutningsreferat om forløbet af generalforsamlingen, som underskrives af formanden og dirigenten. Det lægges ud på foreningens hjemmeside og kan i lokalforeninger med butik også ses i butikken.
  9. Regnskab

  9.1 Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar - 31. december. Første regnskabsår løber fra foreningens stiftelse til 31. december 2018.

9.2 Bestyrelsen i hver lokalforening forpligter sig til hvert år senest tre hverdage

efter 22. februar til Mødrehjælpen at indsende årsberetning med regnskab for det forløbne kalenderår med oplysninger om trufne beslutninger og dispositioner vedrørende overskud/underskud. Lokalforeningens årsberetning med regnskab skal herefter godkendes af Mødrehjælpens hovedbestyrelse.

9.3 En lokalforenings årsregnskab udarbejdes i overensstemmelse med Lov om fonde og visse foreninger (god regnskabsskik), herunder med præcisering af vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse, samt Mødrehjælpens regnskabsinstruks for lokalforeningerne. Årsregnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor eller af to regnskabskyndige personer. Mødrehjælpen er til enhver tid berettiget til at opnå fuld indsigt i lokalforeningens regnskabsføring. Lokalforeningens bestyrelse har fuld oplysningspligt over for Mødrehjælpen og er pligtig til at stille det af Mødrehjælpen udbedte regnskabsmateriale til rådighed for Mødrehjælpen.

9.4 Lokalforeningen kan ikke foretage gældsstiftelse i Mødrehjælpens navn, og Mødrehjælpen hæfter ikke for en lokalforenings eventuelle underskud.

9.5 Foreningens hovedkonto skal tegnes med dobbeltfuldmagt. Foreningen kan vælge yderligere at oprette en driftskonto med enefuldmagt for kassereren jf. Mødrehjælpens regnskabsinstruks for lokalforeninger.

9.6 Foreningens formue og afkastet heraf må alene anvendes til fremme af foreningens formål. Lokalforeningen indbetaler en nærmere af Hovedbestyrelsen fastsat andel af overskuddet i henhold til det på lokalforeningens generalforsamling godkendte årsregnskab.

9.7 Foreningens bestyrelse udarbejder inden 1. november hvert år budget for det kommende regnskabsår. Budgettet indsendes sammen med foreningens handlingsplan til frivilligafdelingen, hvorefter det sendes til godkendelse på hovedbestyrelsesmødet i november måned. Frivilligafdelingen fremsender orientering om godkendelse af budget og handleplaner til de enkelte lokalforeninger senest ved årsskiftet.

9.8 Lokalforeningen mister sin ret til at stemme på repræsentantskabet, såfremt foreningen har undladt rettidigt at indsende årsberetning og årsregnskab, jf. ovennævnte pkt. 9.2, samt budget, jf. ovennævnte pkt. 9.7.
10. Tegningsret

10.1 Lokalforeningen tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsens formand sammen med bestyrelsens næstformand eller kasserer.

10.2 Tegningsretten for driftskonto med enefuldmagt kan udgøres af formand eller kasserer alene jf. pkt. 9.5.
11. Vedtægtsændring
11.1 Ændring af lokalforeningens vedtægter, der er udarbejdet af Mødrehjælpen som standardvedtægter for samtlige af Mødrehjælpens lokalforeninger, kan vedtages af Mødrehjælpens hovedbestyrelse, såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer af hovedbestyrelsen stemmer for forslaget.

12. Stiftelse og opløsning
12.1 Stiftelse af en lokalforening skal godkendes af Mødrehjælpens hovedbestyrelse, der skriftligt skal tiltræde sin godkendelse i overensstemmelse med Mødrehjælpens vedtægter, formål og retningslinjer.

12.2 Mødrehjælpens hovedbestyrelse kan beslutte at nedlægge lokalforeningen, hvis denne handler i strid med Mødrehjælpens vedtægter, de af Mødrehjælpen givne retningslinjer eller påbud, i mangel af godkendelse af årsregnskab, eller såfremt Mødrehjælpens hovedbestyrelse i øvrigt finder en nedlæggelse af lokalforeningen hensigtsmæssig ved strukturelle ændringer af Mødrehjælpens organisation.

12.3 I tilfælde af ophør tilfalder foreningens nettoaktiver Fonden Mødrehjælpen.

***
Seneste ændringer er vedtaget på Fonden Mødrehjælpens hovedbestyrelsesmøde d. 20. juni 2018.

***
Godkendt af bestyrelsen for Mødrehjælpen Thisted lokalforening den _____________

****

Tiltrådt af Mødrehjælpens hovedbestyrelse den 28. november 2018

Elin Schmidt Formand
Fonden Mødrehjælpen